17.02.2021

Vanhusten kotihoito murroksessa

Vanhusten kotihoito mahdollistaa ikäihmisen kotona asumisen pitkään. Hyvin toteutettu kotihoito vähentää palvelu- ja laitosasumisen tarvetta. Kotihoidolla tarkoitetaan kotisairaanhoidon sekä kotipalvelun töiden yhdistämistä kattavaksi kokonaisuudeksi, jonka kautta asiakkaille pystytään tuottamaan laadukasta ja tarpeisiin vastaavaa hoitoa kotiin.

Ikääntyneiden määrä kasvaa vuosi vuodelta, mikä tarkoittaa myös kotihoidon resurssien lisätarvetta. Kotihoidossa on yhä enemmän huonokuntoisia ja muistisairaita asiakkaita, joten kotihoidon laatuun ja toimivuuteen on panostettava entistä voimakkaammin. Useimmat kunnat sekä yksityiset hoidon tuottajat ovatkin pystyneet vastaamaan kasvavaan tarpeeseen nykyteknologian avulla – Suvanto Care -palvelut on otettu kotihoidossa kiitollisena vastaan!

Teknologia ei vähennä ihmisläheistä kotihoitoa 

Kotihoidon tueksi otettu Suvanto Caren teknologia mahdollistaa hoidon sekä huolenpidon suunnittelun siten, että kaikilla kotihoidon asiakkailla on samanlaiset mahdollisuudet turvattuun kotiasumiseen. Sen avulla kotihoidon tuottaja pystyy olemaan tiiviissä vuorovaikutuksessa asiakkaidensa kanssa muun muassa etäyhteyksien avulla. Tämä helpottaa hoitotyön ajankäytön hallintaa sekä tuo turvallisuuden tunnetta yksin asuville.

Teknologian tuleminen hoiva-alalle on vielä suhteellisen uusi trendi. Vanhemmat ikäpolvet ovat eläneet suurimman osan elämästään ilman nykytekniikka, joten heidän osaltaan voi kokea jonkin asteista vierastamista teknisiä laitteita kohtaan. Kiinnostus on kuitenkin koko ajan kasvamassa niin hoitohenkilökunnan kuin asiakkaidenkin taholta. Ennakkoluulot tekniikkaa kohtaan laimenevat, mitä enemmän sitä käytetään.

Teknologian avulla kotihoito saa täsmätietoa asiakkaidensa hyvinvoinnista, joten hoidon suuntaaminen oikeisiin tarpeisiin parantaa kotihoidon tehokkuutta sekä lisää ikäihmisten hyvinvointia. Hoitajien kotikäynnit voidaan ajoittaa paremmin sopimaan asiakkaan omaan päivärytmiin. 

Suvanto Caren teknologia tulevaisuuden haasteita vastaan

Yksin asuvien ikäihmisten määrä on kasvamassa entisestään tulevaisuudessa. Pahimmassa tapauksessa tämä tarkoittaa yksinäisiä ja turvattomia ikäihmisiä sekä ylikuormittunutta kotihoitoa kunnissa. Ikäihmisten yksinäisyys sekä syrjäytyneisyys voi aiheuttaa suuria ongelmia koko yhteiskunnalle, mikäli ongelmaan ei etsitä ratkaisua ajoissa. Kotihoidon liiallisen kuormituksen ennaltaehkäisy voidaan toteuttaa tehokkaammin teknologian avulla.

Suvanto Caren palveluja käyttävissä kunnissa koetaan kotihoidon palvelun tason parantuneen huomattavasti. Kotihoidon henkilöstö saa paremman kokonaiskuvan asiakkaana olevan ikäihmisen tilanteesta, sillä helppo yhteydenpito sekä mahdollisia arjen poikkeavuuksia automaattisesti tunnistavat sensorit tarjoavat luotettavaa tietoa asiakkaan toimista reaaliaikaisesti. 

Teknologiaan tukeutuva kotihoito helpottaa hoidon tuottajan toimintaa sekä edistää merkittävästi myös kotihoidon asiakkaiden hyvinvointia. Etäyhteyksien avulla hoitohenkilöstö voi olla vaivattomasti yhteydessä asiakkaittensa kanssa, mikä vähentää vanhuksen yksinäisyyden tunnetta. Tieto siitä, että hän saa helposti apua tarvittaessa tuo hyvinvointia ja turvaa yksinäiseen arkeen. Etäteknologian käyttö mahdollistaa myös omaisen osallistumisen helposti ikääntyneen kotihoitoon.

Tulevaisuudessa yhä useampi kotihoidon tarjoaja tulee käyttämään teknologiaa laadukkaan hoidon tuottamiseen – Suvanto Care on edelläkävijänä tuottamassa ihmisläheistä ja laadukasta teknologiaa kotihoidon tarpeisiin.