Suvanto Care tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Suvanto Care Oy, Hallituskatu 20 A, 96100 ROVANIEMI

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Suvanto Care Oy, Hallituskatu 20 A, 96100 ROVANIEMI
Puhelin: 0400 502 353, sähköposti: tietosuoja@suvantocare.fi

Tietosuojavastaava: Antti Haukipuro, Hallituskatu 20 A, 96100 ROVANIEMI
Puhelin: 0400 502 353, sähköposti: antti.haukipuro@suvantocare.fi

2. Rekisteröidyt

Asiakkaat ja muut palvelun käyttäjät, työntekijät, markkinointirekisterin henkilöt sekä muut yhteistyöorganisaatioiden henkilöt.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Palveluistamme kertominen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 • Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus
 • Tiedot hankituista tuotteista ja palveluista sekä niiden toimitus-, käyttö- ja maksutiedot
 • Yhteydenpitomuodot, kanavakohtainen suoramarkkinointilupa ja -kieltotiedot
 • Muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen tietosuoja@suvantocare.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröitävät tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Rekisteröidyltä itseltään
 • Yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Suvanto Caren ulkopuolelle.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme lisäksi seuraavia palvelutarjoajia:

 • Google
 • Microsoft
 • MailChimp

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Teknisistä syistä rekisterin tietoja voidaan kuitenkin joidenkin palveluntarjoajien toimesta siirtää tai kahdentaa myös EU:n ja ETA:n ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla. EU:n tai ETA:n ulkopuolella olevien palvelun käyttö noudattaa EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield ‑sopimusta, jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa. Euroopan unionin komissio on todennut, että kyseiseen ohjelmaan sertifioidut palveluntarjoajat takaavat korkeiden eurooppalaisten standardien mukaisen tietosuojan ja tietoturvan tason.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.