Vem är Suvanto ämnad för?

Suvanto Care-tjänsterna möjliggör både att man kan bo tryggt hemma och röra sig utanför hemmet. Den lättanvända och diskreta övervakningen ger användaren möjligheten att alltid snabbt få hjälp till platsen då det behövs. Med hjälp av tjänsten får närstående, vänner och vårdpersonalen information om hur användaren mår och kan enkelt hålla kontakten med den boende.

Suvanto Care-tjänsten lämpar sig utmärkt som hjälpverktyg för äldre personer för att stödja ett fullvärdigt boende i det egna hemmet. Den kan också ingå som en del av stöd för boende som erbjuds personer med nedsatt rörlighet eller andra funktionshinder. Tjänsten möjliggör självständigt boende överallt, såväl i städer som på glesbygden.

Hjälpmedel för hemmaboende äldre

I tjänsten Suvanto Care läggs fokus på diskret men noggrann observation, där den boende själv inte behöver befatta sig med själva användningen. Av denna anledning är Suvanto-tjänsten smidig och behaglig även för personen som observeras. Högkvalitativa och vårdbaserade trygghetstjänster för äldre är på uppgång, eftersom hemvården upplevs som det trevligaste alternativet i förhållande till institutionsvård.

Suvanto Care erbjuder trygghet för dem som bor ensamma, eftersom tjänsten gör det enkelt att få hjälp, även om man inte själv kan be om den. Med Suvanto Care-tjänsten är vårdförhållandet flexibelt och skapar ett närmare samarbete mellan vårdpersonalen och klientens närmaste krets.

Den mångsidiga tjänsten Suvanto Care Hemma är en noggrann trygghetstjänst för äldre och andra personer med funktionsbegränsning. Tjänsten Följeslagare frigör å andra sidan personen att även röra sig utanför hemmet. De noggranna övervakningsenheterna lär sig snabbt att identifiera sina användarens dagliga sysslor, vilket gör att avvikelser registreras i Suvanto Care-programmet i realtid.

Hjälpmedel för hemmaboende äldre samt vårdproducenter

Tjänsten Suvanto Care riktar vårdproducentens stödåtgärder till klienten på ett mer målinriktat sätt, eftersom den erbjuder så tillförlitlig information om klientens välbefinnande. Vårdpersonalen får till exempel inom hemvården tillgång till en tydlig och heltäckande bild av klientens livssituation, vilket underlättar uppkomsten av en vårdrelation. Trygghetstjänster för äldre minskar också avsevärt vårdpersonalens arbetsbelastning.

Vårdpersonalen kan lättare organisera sina arbetsdagar utifrån den information som skickas från klienternas Suvanto Care-tjänster – de ges möjligheten att besöka klienter som är i behov av snabba åtgärder i tid. Vårdpersonalen får mer tid att träffa varje klient på ett avslappnat och lugnt sätt.

Suvanto Care för relationen mellan klientens anhöriga och vårdpersonalen närmare. När man ser till hjälpmedlen för hemmaboende äldre och håller direktkontakt mellan de olika aktörerna underlättas situationen för alla parter. Tjänsten Suvanto Care gör det enkelt att ta beslut i frågor som rör vården.

Suvanto Care för den offentliga sektorn

Suvanto Care främjar också tillhandahållandet av effektiv vård för den offentliga sektorn. Den förbättrar vårdkvaliteten genom framgångsrik prioritering av arbetet. Klientens verkliga vårdbehov och den tid som utnyttjas för arbetet anpassas bättre, vilket ger möjlighet till mer avslappnade klientmöten.

Vårdarbetet kan utföras kostnadseffektivt, eftersom klientbesöken bättre kan planeras. Som helhet betjänar Suvanto Care alla parter på ett mångsidigt sätt, eftersom en trygg hemvård ligger i allas intresse.

Suvanto Care Oy är ett finländskt företag vars utrustning och tjänstepaket, baserat på en teknisk lösning, har utvecklats och tillverkats i Finland. Nyckelflaggan garanterar att våra tjänster har finländskt ursprung.

Med hjälp av Suvanto Care får närstående och vårdpersonalen i realtid information om en äldre persons välbefinnande. På detta sätt elimineras de närståendes och vårdpersonalens obefogade oro, onödiga rutinbesök minskar och hjälpen kan riktas vid rätt tid och behov. Den insparade tiden kan utnyttjas för avslappnade möten.

Suvanto Care gör det möjligt för äldre att så länge som möjligt bo i en välbekant miljö. Målet är att erbjuda en trygg och lugn ålderdom som skapar en stark känsla av trygghet hos både de äldre och deras anhöriga. Tjänstepaketet Suvanto Care implementeras noggrant enligt klientens behov.

Kontakta oss

Ring oss:

Du når oss via e-post på adressen:

Du kan också skicka oss ett meddelande med hjälp av

formuläret nedan

Jag är intresserad: