Suvanto Care Tjänster

Vardagen för en äldre person som bor hemma kan orsaka oro hos närstående. Viljan att stödja ett boende i det egna hemmet kan hamna i skuggan av oro och kontroll och leda till att en välmående äldre till exempel hänvisas till ett äldreboende. Äldre personers önskan är vanligtvis att få bo i det egna hemmet så länge som möjligt. Det är inte så konstigt, för självständigt boende främjar äldre personers fysiska och mentala välbefinnande.

Tjänsten Suvanto Care erbjuder lättnad för såväl för klienten själv som för vårdproducenten och den offentliga sektorn. Den är en avancerad trygghetstjänst för äldre, som skapar en trygg omgivning för högkvalitativ hemvård.

Trygghetstjänster för äldre

I tjänsten Suvanto Care läggs fokus på diskret men noggrann observation, där den boende själv inte behöver befatta sig med själva användningen. Av denna anledning är Suvanto-tjänsten smidig och behaglig även för personen som observeras. Högkvalitativa och vårdbaserade trygghetstjänster för äldre är på uppgång, eftersom hemvården upplevs som det trevligaste alternativet i förhållande till institutionsvård.

Suvanto Care erbjuder trygghet för dem som bor ensamma, eftersom tjänsten gör det enkelt att få hjälp, även om man inte själv kan be om den. Med Suvanto Care-tjänsten är vårdförhållandet flexibelt och skapar ett närmare samarbete mellan vårdpersonalen och klientens närmaste krets.

Den mångsidiga tjänsten Suvanto Care Hemma är en noggrann trygghetstjänst för äldre och andra personer med funktionsbegränsning. Tjänsten Följeslagare frigör å andra sidan personen att även röra sig utanför hemmet. De noggranna övervakningsenheterna lär sig snabbt att identifiera sina användarens dagliga sysslor, vilket gör att avvikelser registreras i Suvanto Care-programmet i realtid.

Suvanto Care för vårdproducenter

Tjänsten Suvanto Care riktar vårdproducentens stödåtgärder till klienten på ett mer målinriktat sätt, eftersom den erbjuder så tillförlitlig information om klientens välbefinnande. Vårdpersonalen får till exempel inom hemvården tillgång till en tydlig och heltäckande bild av klientens livssituation, vilket underlättar uppkomsten av en vårdrelation. Trygghetstjänster för äldre minskar också avsevärt vårdpersonalens arbetsbelastning.

Vårdpersonalen kan lättare organisera sina arbetsdagar utifrån den information som skickas från klienternas Suvanto Care-tjänster – de ges möjligheten att besöka klienter som är i behov av snabba åtgärder i tid. Vårdpersonalen får mer tid att träffa varje klient på ett avslappnat och lugnt sätt.

Suvanto Care för relationen mellan klientens anhöriga och vårdpersonalen närmare. Med hjälp av Suvanto Care-tjänsten blir det enkelt att ta beslut i vårdfrågor. Ju bättre samarbetet mellan de anhöriga och vårdproducenten fungerar, desto angenämare blir delandet av vårdansvaret och verksamheten för samtliga parter.

Suvanto Care för den offentliga sektorn

Suvanto Care främjar också tillhandahållandet av effektiv vård för den offentliga sektorn. Den förbättrar vårdkvaliteten genom framgångsrik prioritering av arbetet. Klientens verkliga vårdbehov och den tid som utnyttjas för arbetet anpassas bättre, vilket ger möjlighet till mer avslappnade klientmöten.

Vårdarbetet kan utföras kostnadseffektivt, eftersom klientbesöken bättre kan planeras. Som helhet betjänar Suvanto Care alla parter på ett mångsidigt sätt, eftersom en trygg hemvård ligger i allas intresse.

Suvanto

Tjänster

Hemma

Utöver centralenheten och den elektriska utrustningen omfattar tjänsten Suvanto Hemma olika sensorer som diskret observerar rörelserna i hemmet, öppnandet av dörrar och klientens sömn.

Med

Tjänsten Suvanto Följeslagare erbjuder trygghet såväl hemma som utomhus. Lokaliseraren som följer med personen utlöser automatiskt ett larm om personen faller omkull eller lämnar det angivna området.

Medicin­påminnare

DoseCan underlättar vardagen hemma! Den påminner automatiskt den boende om att ta sin medicin enligt medicineringsschemat. Läkemedelspåminnelsen DoseCan kan integreras i tjänsteplattformen Suvanto Care.

Smart Lås

Suvanto Smart Lås eliminerar behovet av att använda nycklar. Tack vare det smarta låset installerat på ytterdörren kan dörren enkelt öppnas med hjälp av mobilapplikationen Suvanto Care.

Video

Suvanto Video möjliggör kommunikation på distans även när möten inte kan genomföras ansikte mot ansikte. Tjänsten gör det möjligt att lindra ensamheten hos personer som bor ensamma och de utmaningar det innebär.

Gruppvideo

Videosamtal är en trygg och enkel kommunikationskanal mellan en äldre person som bor ensam, vårdpersonalen och den närmaste kretsen.

Egenmätning

Suvanto Egenmätning möjliggör aktiv observation på distans, eftersom mätningarna som görs hemma automatiskt överförs till Suvanto Care-applikationen som är i de närståendes och vårdpersonalens användning. Distansmätningen varnar också om det förekommer avvikelser i resultaten.

Dagbok

Suvanto Dagbok är lättanvänd och tillgängligöverallt! Vårdare och närstående kan utnyttja kommunikationskanalen genom att i appen behändigt registrera information om hur personen som vårdas mår samt om medicinering, måltider och andra händelser som följs upp.

Digita Trygghetslarm

Suvanto Digita Trygghetslarm erbjuder trygghet överallt. Trygghetstelefonen är lätt att bära med sig överallt och säkerställer tack vare sin användarvänlighet en fungerande kommunikation i nödsituationer.

Jourcentral

Suvanto Jourcentral är i konstant beredskap! Den erbjuder ett modernt sätt att ta emot och behandla säkerhetslarm från klienter.

Exempel på Suvanto-objekt i Finland

Kartan visar omfattningen av Suvanto Care-tjänsterna i Finland. Det finns med andra ord nöjda klienter i hela Finland!

Vi håller dessutom på att expandera till utlandet. I framtiden kan man inom de äldres vårdtjänster i allt högre grad utnyttja Suvanto Cares intelligenta och diskreta teknik, samt betjäna klienterna inom hemvården ännu bättre än tidigare.

Kontakta oss

Ring oss:

Du når oss via e-post på adressen:

Du kan också skicka oss ett meddelande med hjälp av

formuläret nedan

Jag är intresserad: