Suvanto Egenmätning säkerställer observationen av äldre personers välbefinnande på distans

Med Suvanto Egenmätning kan man på eget initiativ följa mätningar som görs hemma. Mätdata överförs automatiskt till de närståendes och vårdpersonalens Suvanto Care-applikation, som automatiskt varnar vid avvikande värden eller en bortglömd mätning.

I tjänstepaketet Suvanto Care utförs observationen av äldre personers aktiviteter både med hjälp av traditionell rörelsedetektering och kroppsigenkänningsteknik. För uppmätningen av människans kroppstemperatur utnyttjar Suvanto Care detekteringsteknik, med vars hjälp noggrann information genereras till Suvanto Care-övervakningsenheten.

Vårdpersonalen kan med hjälp av Suvanto Care-applikationen baserat på observationen av den äldres aktivitet, måltider och viloperioder fastställa förändringar i hälsotillståndet som kan vara anknutna till diabetes, urinvägsinfektioner eller minnesstörningar. Suvanto Egenmätning kompletterar utmärkt denna helhet och möjliggör hemvårdstjänster på distans, oavsett tid och plats.

Suvanto Egenmätning möjliggör för både den privata och offentliga sektorn en kostnadseffektiv och säker lösning för observation av äldre personers välbefinnande på distans. Kontakta oss så ger vi dig gärna mer information!

Suvanto Egenmätning ser till den äldres hälsotillstånd

Suvanto Egenmätning möjliggör på distans såväl vägning, mätning av temperatur, blodtryck, blodsocker, syremättnad som spirometri. Den boendes Suvanto Egenmätning-applikation är enkel att använda, påminner automatiskt den äldre personen om den kommande mätningen, instruerar och ger respons vid själva mätningen. Mätningsdata från mätningarna som görs i hemmet överförs automatiskt till Suvanto Care-applikationens dagbok som är i de närståendes och vårdpersonalens användning.

Suvanto Egenmätning varnar automatiskt anhöriga och vårdpersonal om en mätning inte har gjorts inom ett visst tidsintervall eller om mätvärdena avviker från de inställda referensvärdena. På så sätt kan man i tid ingripa vid förändringar i den äldres hälsotillstånd, hjälp kan riktas vid en viss tidpunkt och läkemedelsnivån kan anpassas till den förändrade situationen.

Distansmätningen av blodtrycket ger information om blodtrycksförändringar och är idealisk för äldre personer och särskilt för personer som misstänks ha högt blodtryck. Distansmätningen hjälper äldre att uppfatta effekten av ett blodtryckssänkande läkemedel eller förändringar i livsstilen. De som tidigare har drabbats av en möjlig hjärtinfarkt kan också dra nytta av distansmätningen av blodtryck.

Distansmätningen av blodsocker gör det lättare för äldre att balansera sin vardag med hjälp av lämplig näring, motion och vila samt pålitlig observation. Distansmätningen av blodsocker påminner automatiskt om när en blodsockermätning ska utföras. Mätresultaten uppdateras automatiskt i Suvanto Care för att kunna ses av anhöriga, vårdpersonal och vårdgivare. Detta möjliggör effektivare övervakning och distansvård och säkerställer vid behov snabbt reagerande på ändrade mätresultat.

Hemvårdens distanstjänster sparar tid och kostnader

Suvanto Egenmätning minskar betydligt antalet rutinmässiga hemvårdsbesök och tiden ägnad åt analys som görs enligt den nuvarande modellen. Hemvårdens distanstjänster ökar avsevärt effektiviteten då man ställer en diagnos och frigör resurser för vård av andra patienter.

Egenmätnings-applikationen betjänar förutom vårdpersonalen även de äldre som bor ensamma hemma. Den lättanvända applikationen påminner patienten om mätningstidpunkten, ger råd om hur mätningen ska utföras, säkerställer mätningens framgång och skickar mätresultaten direkt till applikationen.

Suvanto Cares distansvård möjliggör större trygghet för den äldre som bor hemma och lättar de anhörigas oro. Hemvårdens distanstjänster leder till tydliga kostnadsbesparingar när onödiga rutinmässiga hemvårdsbesök undviks och vården kan riktas på ett behovsbaserat sätt och vid rätt tidpunkt. Distansmätningen sparar effektivt såväl arbetstid, resor och miljö. Vill även du ha tillgång till allt som Suvanto Distansmätning möjliggör?

Så här fungerar tjänsten Suvanto Egenmätning
palvelu toimii

Suvanto Egenmätning

Tjänsten Suvanto Egenmätning

Suvanto Egenmätning möjliggör aktiv observation av hälsotillståndet på distans. Mätningsdata från hemmet överförs automatiskt till Suvanto Care-applikationen som används av närstående och vårdpersonal.

  • Med Suvanto Distansmätning kan man på eget initiativ följa de mätningar som görs hemma.
  • Suvanto Distansmätning varnar automatiskt anhöriga och vårdpersonal om en mätning inte har gjorts inom ett visst tidsintervall eller om mätvärdena avviker från de inställda referensvärdena.

Suvanto

Tjänster

Medicinpåminnare

DoseCan underlättar vardagen hemma! Den påminner automatiskt den boende om att ta sin medicin enligt medicineringsschemat. Läkemedelspåminnelsen DoseCan kan integreras i tjänsteplattformen Suvanto Care.

Med

Tjänsten Suvanto Med erbjuder trygghet såväl hemma som utomhus. Lokaliseraren som följer med personen utlöser automatiskt ett larm om personen faller omkull eller lämnar det angivna området.

Video

Suvanto Video möjliggör kommunikation på distans även när möten inte kan genomföras ansikte mot ansikte. Tjänsten gör det möjligt att lindra ensamheten hos personer som bor ensamma och de utmaningar det innebär.

Kontakta oss

Ring oss:

Du når oss via e-post på adressen:

Du kan också skicka oss ett meddelande med hjälp av

formuläret nedan

Jag är intresserad: