Distansvård inom hemvården

Suvanto Cares tjänstepaket säkerställer att hemvården på distans fungerar säkert, vid rätt tidpunkt och kostnadseffektivt. Suvanto Care tillhandahåller situationsinformation för hela vårdkedjan, varvid vårdplaneringen alltid styrs av aktuell information.

Suvanto Care vill vara en pionjär och erbjuda alla en trygg och lugn ålderdom. Hemvården på distans är en växande trend när det gäller att tillhandahålla trygg vård för den äldre befolkningen i Finland och att tillhandahålla effektiv vård även för den offentliga sektorn.

Trygg hemvård på distans är lätt att erbjuda med hjälp av Suvanto Care

Åldern medför olika problem relaterade till rörlighet, funktionsförmåga och sjukdom. Detta skapar förståeligt nog en växande oro bland anhöriga, vad gäller hur en äldre person på egen hand klarar sig i sitt dagliga liv, långt ifrån sina närstående. Med hjälp av tjänstepaketet Suvanto Care kan man säkerställa högkvalitativ och säker hemvård på distans, vilket medför fördelar och en växande känsla av trygghet för alla parter.

Suvanto Care möjliggör kontinuerlig observation av den äldres situation. Vårdgivaren erhåller sådan information om klientens välbefinnande som styr vården. Hemvården på distans kan organiseras på ett sådant sätt att vårdgivarens arbete noggrant fokuseras på nödvändiga vårdbesök. Vårdstyrningen blir effektivare och bättre, vilket innebär mindre stress för vårdpersonalen, fler avslappnade besök hos klienten och bättre vårdkvalitet.

Om det här väcker ditt intresse är du välkommen att kontakta oss så att vi tillsammans kan utarbeta en lösning som säkert kommer att medföra lättnad, fördelar och kostnadseffektivitet för den krävande hemvårdsbranschen!

Suvanto Cares innovation moderniserar hemvården

Inom dagens hemvård är behovet av vårdbesök mycket vårdgivarorienterat. Situationsbilden för en äldre person som bor hemma förutsätter regelbundna rutinbesök. Seniorens välbefinnande och situation är endast kända under besöken på plats och vårdpersonalen bär hela vårdansvaret. Det utförs många regelbundna rutinbesök dagligen och brådskan är alltid närvarande. Detta belastar vårdpersonalen och ökar sjukfrånvaron.

Bedömningen av vårdbehovet är också mycket utmanande. När den äldres situationsbild i realtid inte är känd fås hjälpen heller inte alltid vid rätt tidpunkt. Bristen på en situationsbild oroar också den äldres anhöriga.

Suvanto Cares hemvård via distans förändrar situationen. Suvanto Cares säkerhetsanordningar för hemmet gör att behovet av hembesök blir klientorienterat. Sensorenheterna i det trådlösa sensornätverket som installeras i den äldre personens hem samlar automatiskt in information om den äldre personens aktivitet. Detta möjliggör information som är tillgänglig i realtid och dygnet runt. Vården blir därmed behovsbaserad och hembesöken utförs vid behov och vid rätt tidpunkt.

Den äldre erbjuds hjälp i realtid. Tiden som tillbringas hos klienten kan förlängas och utnyttjas till möten utan brådska. Suvanto Cares hemvård på distans möjliggör en informerad bedömning av behovet av kontinuerliga tjänster och anhöriga kan flexibelt inkluderas i vårdcirkeln.

Hemvården på distans erbjuder vårdgivaren många fördelar

Suvanto Cares hemvård på distans erbjuder vårdgivaren många fördelar vid övergången från rutiner till klientorienterad verksamhet. När vårdpersonalen har mindre brådska och stress påverkar detta direkt vårdpersonalens välbefinnande och mängden sjukfrånvaron. På detta sätt förbättras välbefinnandet i arbetet avsevärt.

När vårdstyrningen blir effektivare och kvaliteten förbättras kan vården tillhandahållas vid rätt tidpunkt, vilket samtidigt främjar en värdefull ålderdom. Vårdcirkelns tillgång till noggrann information om den äldres situation leder också till att tryggheten förbättras och att de närståendes oro lindras.

Önskar du följande fördelar som möjliggörs av Suvanto?

vårdstyrande information om klientens välbefinnande
tillhandahållande av effektiv vård inom den offentliga sektorn
omfattande information om vårdbehovet
mer avslappnade möten
bättre vårdkvalitet
vårdkvalitet
vårdpersonalens arbete riktas till nödvändiga vårdbesök
till nödvändiga vårdbesök
med de anhöriga

Suvanto

Tjänster

Hemma

Utöver centralenheten och den elektriska utrustningen omfattar tjänsten Suvanto Hemma olika sensorer som diskret observerar rörelserna i hemmet, öppnandet av dörrar och klientens sömn.

Med

Tjänsten Suvanto Följeslagare erbjuder trygghet såväl hemma som utomhus. Lokaliseraren som följer med personen utlöser automatiskt ett larm om personen faller omkull eller lämnar det angivna området.

Medicin­påminnare

DoseCan underlättar vardagen hemma! Den påminner automatiskt den boende om att ta sin medicin enligt medicineringsschemat. Läkemedelspåminnelsen DoseCan kan integreras i tjänsteplattformen Suvanto Care.

Smart Lås

Suvanto Smart Lås eliminerar behovet av att använda nycklar. Tack vare det smarta låset installerat på ytterdörren kan dörren enkelt öppnas med hjälp av mobilapplikationen Suvanto Care.

Video

Suvanto Video möjliggör kommunikation på distans även när möten inte kan genomföras ansikte mot ansikte. Tjänsten gör det möjligt att lindra ensamheten hos personer som bor ensamma och de utmaningar det innebär.

Gruppvideo

Videosamtal är en trygg och enkel kommunikationskanal mellan en äldre person som bor ensam, vårdpersonalen och den närmaste kretsen.

Egenmätning

Suvanto Egenmätning möjliggör aktiv observation på distans, eftersom mätningarna som görs hemma automatiskt överförs till Suvanto Care-applikationen som är i de närståendes och vårdpersonalens användning. Distansmätningen varnar också om det förekommer avvikelser i resultaten.

Dagbok

Suvanto Dagbok är lättanvänd och tillgängligöverallt! Vårdare och närstående kan utnyttja kommunikationskanalen genom att i appen behändigt registrera information om hur personen som vårdas mår samt om medicinering, måltider och andra händelser som följs upp.

Digita Trygghetslarm

Suvanto Digita Trygghetslarm erbjuder trygghet överallt. Trygghetstelefonen är lätt att bära med sig överallt och säkerställer tack vare sin användarvänlighet en fungerande kommunikation i nödsituationer.

Jourcentral

Suvanto Jourcentral är i konstant beredskap! Den erbjuder ett modernt sätt att ta emot och behandla säkerhetslarm från klienter.

Kontakta oss

Ring oss:

Du når oss via e-post på adressen:

Du kan också skicka oss ett meddelande med hjälp av

formuläret nedan

Jag är intresserad: