Dataskyddsbeskrivning för Suvanto Care

Enligt dataskyddsförordningen är den som ansvarar för personuppgifter skyldig att informera de registrerade personerna på ett tydligt sätt. Denna beskrivning uppfyller informationsskyldigheten.

1. REGISTERINNEHAVARE

Suvanto Care Oy, Lampelankatu 24, 96320 ROVANIEMI

Kontaktuppgifter i ärenden som gäller registret

Suvanto Care Oy, Lampelankatu 24, 96320 ROVANIEMI
Telefon: 0400 502 353, e-post: info@suvantocare.fi

Dataskyddsombud: Antti Haukipuro, Lampelankatu 24, 96320 ROVANIEMI
Telefon: 0400 502 353, e-post: antti.haukipuro@suvantocare.fi

2. REGISTRERADE

Kunder och andra användare av tjänsten, anställda, personer i marknadsföringsregistret och andra personer i partnerorganisationer.

3. SYFTET MED REGISTRET OCH BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Grund för att föra register:

 • Personuppgifterna behandlas på grundval av ett registrerat kundförhållande
 • Personuppgifterna behandlas på grundval av samtycke

Personuppgifterna används endast för följande syften, som fastställts på förhand:

 • Hantering av kundrelationer
 • Information om våra tjänster

4. PERSONUPPGIFTER SOM SPARAS I REGISTRET

Registret innehåller följande uppgifter:

 • Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer
 • Information om köpta produkter och tjänster och deras leverans-, användnings- och betalningsinformation
 • Kontaktformulär, kanalspecifikt direktmarknadsföringstillstånd och -förbudsinformation
 • Annan information relaterad till kundrelationen och beställda tjänster

5. DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

Den registrerade har följande rättigheter, och den som önskar använda sina rättigheter ska skicka en begäran tilltietosuoja@suvantocare.fi

Rätt till insyn

Den registrerade kan kontrollera de personuppgifter som vi sparat.

Rätt till rättelse

Den registrerade kan be att felaktiga eller bristfälliga uppgifter om hen själv rättas.

Rätt till invändning

Den registrerade kan invända mot behandlingen av personuppgifter om han eller hon anser att personuppgifterna har behandlats olagligt.

Förbud mot direktmarknadsföring

Den registrerade är berättigad att förbjuda användningen av uppgifterna för direktmarknadsföring.

Rätt till radering

Den registrerade har rätt att be att uppgifterna raderas, om behandlingen av dem inte är nödvändig Vi behandlar begäran om radering, varefter vi antingen raderar uppgifterna eller meddelar ett motiverat skäl till att de inte kan raderas.

Det bör tas i beaktande att registerinnehavaren kan ha en lagstadgad eller annan skyldighet att inte radera önskade uppgifter. Registerinnehavaren är skyldig att lagra bokföringsmaterial under den i Bokföringslagen (kapitel 2, 10 §) bestämda tiden (10 år). På grund av detta kan bokföringsmaterial inte raderas före utgången av den utsatta tiden.

Återkallande av samtycke

Om behandlingen av personuppgifter om den registrerade grundar sig endast på samtycke och inte på till exempel en kundrelation eller ett medlemskap, kan den registrerade återkalla sitt samtycke.

Den registrerade kan överklaga beslut hos dataskyddsombudsmannen

Den registrerade har rätt att kräva att hanteringen av kontroversiella uppgifter begränsas tills ärendet uppklarats.

Överklagorätt

Den registrerade är berättigad att överklaga hos dataombudsmannen, ifall hen upplever att vi bryter mot den gällande dataskyddslagstiftningen vid hanteringen av personuppgifter.

Dataombudsmannens kontaktuppgifter: www.tietosuoja.fi/fi/index/väliedot.html

6. REGELMÄSSIGA UPPGIFTSKÄLLOR

Uppgifterna som registreras erhålls regelmässigt:

 • Av den registrerade själv
 • Från offentligt tillgängliga datakällor

7. REGELMÄSSIGT UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER

Som allmän regel lämnas uppgifter inte ut för marknadsföringsändamål utanför Suvanto Care.

Vi har säkerställt att alla våra tjänsteleverantörer följer dataskyddslagstiftningen. Vi använder oss också av följande tjänsteleverantörer:

 • Google
 • Microsoft
 • MailChimp

8. BEHANDLINGSTID

Personuppgifterna behandlas i regel så länge som kundrelationen är i kraft.

Den registrerade kan själv skriva ut sig ur vårt marknadsföringsregister via länken som finns i varje marknadsföringsmeddelande vi skickar.

9. HANTERARE AV PERSONUPPGIFTER

Registerinnehavaren och dess anställda hanterar personuppgifterna. Vi kan också lägga ut en del av behandlingen av personuppgifterna till en tredje part, varvid vi säkerställer via avtal att personuppgifterna behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning och även i övrigt på behörigt sätt.

10. ÖVERFÖRING AV DATA UTANFÖR EU

Som regel överför eller lämnar vi inte ut personuppgifter till tredje part utanför EU eller EES.

Av tekniska skäl kan dock uppgifterna i registret också överföras eller dupliceras av vissa tjänsteleverantörer utanför EU och EES. Om vi emellertid överför data utanför EU eller EES, säkerställer vi en adekvat skyddsnivå för personuppgifterna, bland annat genom att komma överens om frågor som rör sekretess och hantering av personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Användningen av tjänster utanför EU eller EES sker i enlighet med Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA, som syftar till att säkerställa adekvat behandling av europeiska data i USA. Europeiska kommissionen har uppgett att tjänsteleverantörer som är certifierade enligt detta program garanterar en hög nivå av dataskydd och säkerhet i enlighet med europeiska standarder.

11. AUTOMATISKT BESLUTSFATTANDE OCH PROFILERING

Vi använder inte uppgifterna för automatiserat beslutsfattande eller profilering.